CAO/BỘT DƯỢC LIỆU - TINH DẦU

GỪNG

(TINH DẦU GỪNG – Aetheroleum Zingiberis)

BẠC HÀ

(TINH DẦU BẠC HÀ – Aetheroleum Menthae arvensis)

CAM THẢO (Rễ và Thân rễ)

Radix et Rhizoma Glycyrrhizae

XẠ CAN (Thân rễ)

Rhizoma Belamcandae chinensis

HÚNG CHANH (TẦN LÁ DÀY)

(TINH DẦU HÚNG CHANH/ TINH DẦU TẦN Aetheroleum Plectranthi amboinici)

TRÀM

(TINH DẦU TRÀMAetheroleum Cajuputi)

NGHỆ

(TINH DẦU NGHỆ – Actheroleum Curcumae)

QUẾ

(TINH DẦU QUẾAetheroleum Cinnamomi)

NÚC NÁC (Vỏ thân)

Cortex Oroxyli